Popis rozsivek

Znalost správného popisu rozsivky je neocenitelná při identifikaci rozsivkových druhů, protože je třeba vědět jaké morfologické znaky sledovat při pozorování rozsivek pod mikroskopem, ale také při vyhledávání rozsivek v atlasech. Přestože je znalost základních termínů rozsivkové morfologie zásadní , tak jsem nenašla žádný systematický a srozumitelný popis. V následujícím textu tak nabízím kompilaci nalezených poznatků z několika zdrojů.  Vzhledem k tomu, že většina popisovaných struktur nemá vžitý český ekvivalent uvádím spíše latinské a anglické termíny.

V podstatě se struktura jednotlivých rozsivkových buněk velmi podobá krabici . Víka a dna krabice se nazývají valvy a stěny jsou tvořeny pásy (girdle) nebo spoje (connecting bands), které se lehce překrývají, jedna polovina buňky je větší než druhá. Tato krabicovitá buňka rozličných tvarů se liší od ostatních řas svou křemitou schránkou (frustulu), která je velmi často složitých tvarů a je protkána sítí kanálů a pórů, které spojují vnitřní protoplazmatický obsah s externím vodním prostředím.

Celkový popis schránky (frustule):

 • Valvy — části frustule odpovídající horní a dolní části krabice
 • Valve Mantle — část pláště misky (krabice) ohnutá do stran
 • Epivalve or Epithéka — starší, větší, horní část frustule
 • Hypovalve or Hypothéka — mladší, menší, spodní část frustule
 • Opasek (Girdle, cingulum) or connecting bands (copulae) — útvary překrývající stranu  frustule připojené k hranám valv (thék) odpovídající stranách krabice
 • Intercalary bands — neúplné kroužky mezi thékou a  opaskem, např. u Rhizoselenia sp.
 • Pervalvar (cell) axis — osa — imaginární spojnice středů obou thék
 • Apical axis (apikální osa) — delší osa frustule
 • Transapical axis (transapikální osa) — kratší osa frustule
 • Collar (collum) — bezstrukturní, distální část pláště misky typická pro  Aulacoseira sp.

Termíny  popisující útvary thék:

 • Nodules — malé vnitřní zaoblené či nebo kuželové zúžení u protáhlých penátních rozsivek
 • Raphe — štěrbina procházející přes celou valvu  spojující dvě noduly
 • Strie — řada teček, areol nebo alveol
 • Interstrie — linie mezi řadami areol na čele, příp. pásu misky
 • Lineations  — jemné lineární perforace rozšiřené napříč šířkou strie
 • Pseudoraphe — jasný podélný prostor oddělující dvě vertikální řady příčných značení.
 • Keel — křídlovité roztažení valvy, obsahující raphe, např. u Nitzschia sp. a Surirella sp. 
 • Pores — perforace ve stěně  frustuly
 • Spinulae — malé ostny tvořené z okrajových pórů, např. u Thalassiosira sp. 
 • Areolae — dutiny uzavřeny tenkou křemičitou membránou a oddělené přepážkami
 • Anulus — hyalinní kruh ve středu schránky, často je v něm uzavřeno několik areol, častý u Cyclotella sp.Cyclostephanos sp., a Stephanodiscus sp.
 • Alveoli — protáhlé a částečně uzavřené komůrky zasahující z osové nebo centrální oblasti na okraj théky, jnapř. u Pinnularia sp.
 • Costate — silná žebra, vně uzavřené a otevřené dovnitř buňky (hrubé strie)
 • Punctae — lineární série drobných teček podobající se striaci nebostriím
 • Setae — dlouhé jemné ostny v rozích, typické pro Chaetoceros sp. 
 • Septa — zevnitř zarostlý pásek, např. u Grammatophora sp.
 • Carinoportulae — zvláštní krátké tubulární výběžky ve středu misky, pravděpodobně sloužící jako spojovací elementy u Orthoseira roseana a příbuzných druhů

Typy spór:

 • Auxospora — tenkostěnná spóra, větší než mateřská buňka nebo buňky
 • Mikrospora — malá bičíkatá  spóra
 • Resting spore — specializovaná buňka lišící se strukturálně od vegetativní buňky vytvořením silně silicifikované buněčné stěny

Pro podrobnější popis rozsivkových schránek, např. popis různých typů striace a areolových struktur,  mohu doporučit:  Barber, H.G, andHawort, E.Y., 1994. A guide to terminology of the diatom frustule, with a Key to the British Freshwater Genera. Freshwater Biological Assn., 112 pp.

Další použité zdoje informací pro popis rozsivek:

Houk,V.,  Sladkovodní centrické rozsivky – PowerPoint presentace, Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Cassie, V., 1959. Marine plankton diatoms. Journal of the Biological Society 7 (3), p. 108-119.

Případné připomínky, doplňky a opravy od odborníků uvítám.

Knowledge of  correct description of diatom is priceless in the diatom species identification because you must know what morphological features search for when observing diatoms under microscopy as well as searching in diatom identification atlases. Although the knowledge is crucial I did not find any systematic and understandable instruction of the basic terms. In the following text I will try to offer mine findings demonstrated on the figure below the text.

Basically, the structure of each diatom cell is that of a box. The lid and bottom of the box are the valves, and the sides are formed by the girdle or connecting bands which overlap slightly, one half of the cell being larger than the other. The overlapping connecting bands are known as the girdle. This box-like cell differs from all other algal cells in being encased by a skeleton of silica which is often modified to form intricate shapes and is transversed by numerous canals and pores which connect the inner protoplasmic contents with the external aqueous environment.

Frustule terms:

 • Valves — parts of frustule corresponding with the top and bottom of a box
 • Valve Mantle — part of valve bent over at the sides
 • Epivalve or Epitheca — older, larger, upper valve
 • Hypovalve or Hypotheca— younger, smaller, lower valve
 • Girdle (cingulum) or connecting bands (copulae)— two-ended, overlapping side faces of frustule joined to edges of valves— corresponding with the sides of a box
 • Intercalary bands — incomplete ring-like or scale-like bands between valve and girdle, as in Rhizoselenia sp.
 • Pervalvar (cell) axis — imaginary line joining the two valve centres
 • Apical axis — longer axis of valve
 • Transapical axis — shorter axis of valve
 • Collar (collum) — distal part of valve mante without any structure typical for Aulacoseira sp.

Terms describing features within a valve:

 • Nodules — small internal rounded or conical thickenings in pennate diatoms
 • Raphe — a slit through the valve joining two nodules
 • Striae row of dots, areol, or alveol
 • Interstriae – line between the rows of areol on the head, or band of the valve
 • Lineations — fine linear perforation extending across the width of the striae
 • Pseudoraphe — a clear longitudinal space separating two vertical rows of transverse markings.
 • Keel— a wing-like expansion of valve, containing raphe — in Nitzschia and Surirella sp.
 • Pores — perforations in the walls
 • Spinulae — small spines formed from marginal pores, as in Thalassiosira sp.
 • Areolae cavities closed by a thin siliceous membrane and separated by partitions
 • Anulus hyaline ring in the valve center, often it is closing several areols, often in Cyclotella sp., Cyclostephanos sp., and Stephanodiscus sp.
 • Alveoli — elongated and partially enclosed chambers extending from the axial or central area to the periphery, as in Pinnularia sp.
 • Costate — strong ribs, closed outside and open inside (coarse striae)
 • Punctae — linear series of tiny dots resembling striations or striae
 • Setae — long delicate spines at corners of Chaetoceros sp.and other cells
 • Septa — ingrowths from intercalary bands, as in Grammatophora sp.
 • Carinoportulae – special short tubercles at the center of the valve, probably serving as connecting elements for Orthoseira roseana and related species

Spore types :

 • Auxospore — thin-walled spore, sometimes sexual in nature, larger than parent cell or cells
 • Microspore — small flagellated spore
 • Resting spore — medium, thick-walled spore

For the more detailed description of diatom frustule, e.g. description of different stiae and areolae patterns; I can recommend Barber, H.G, and Hawort, E.Y., 1994. A guide to terminology of the diatom frustule, with a Key to the British Freshwater Genera. Freshwater Biological Assn., 112 pp.

Other used sources for the description:

Houk,V., Freshwater centric diatoms (in czech Sladkovodní centrické rozsivky) – PowerPoint presentation, Institute of Botany AV ČR, Třeboň

Cassie, V., 1959. Marine plankton diatoms. Journal of the Biological Society 7 (3), p. 108-119.

Any comments, additions and corrections from the experts are welcome!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *